گازهای آزمایشگاهی

گازهای آزمایشگاهی

واردات و فروش گازهای آزمایشگاهی،صنعتی و پزشکی همراه با برگ شناسنامه آنالیز با

تمامی گریدها و همچنین شارژ گاز در کپسول های درخواستی به صورت خالص، درصدی،

میکس و LEL با ارائه آنالیز معتبر انجام می گردد.

انواع گازها:

کپسول گاز پروپان گرید 2/5، کپسول گاز پروپان گرید 3/5، کپسول گاز متان، کپسول

گازبوتان، کپسول گاز هیدروژن، کپسول گازنیتروژن، کپسول گاز کلر، کپسول گاز اکسیژن،

کپسول گاز آرگون، کپسول گاز دی اکسید کربن، کپسول گاز هلیوم، کپسول گاز، SF6

کپسول گاز، H2S کپسول گاز استیلن، کپسول گاز هیدروژن کلراید، کپسول گاز، CO2 کپسول

گاز ایر، کپسول گاز زیرو ایر، کپسول گاز اتیلن، کپسول گاز سیلان، کپسول گاز دی اکسید

گوگرد، کپسول گاز منو اکسید کربن،کپسول گاز زنون،کپسول گاز اتیلن اکساید،کپسول گاز

نیتروس اکسید، کپسول گاز SO2

سایز سیلندرهای قابل شارژ و میکس:

2لیتری-3لیتری-5لیتری-10لیتری-20لیتری-40لیتری و50لیتری

123مجموع 19 محصول
123مجموع 19 محصول
10 / 10
از 1 کاربر