کابل جوشکاری

ردیف نوع کابل متراژ
1 کابل 12 درجه یک 50 متری
2 کابل 14 درجه یک 50 متری
3 کابل 16 درجه یک 50 متری
4 کابل 18 درجه یک 50 متری
5 کابل 12 معمولی 50 متری
6 کابل 14 معمولی 50 متری
7 کابل 16 معمولی 50 متری
8 کایل 18 معمولی 50 متری