پالت کپسول آرگون

پالت کپسول آرگون

پالت کپسول گاز آرگون در سایزهای 40 لیتری و 50 لیتری

پالت کپسول گاز آرگون 40لیتری با فشار150بار ساخته می شود.

پالت کپسول گاز آرگون 50لیتری با فشار 200بار ساخته می شود.

نوع اتصالت پالت به صورت جوشی و فیتینگی بنا به در خواست مشتریان طراحی و تامین میشود.

پالت کپسول گاز آرگون از 2 تا 36 تایی ساخته می شود که در اتمام کار تست و مورد بررسی قرار میگیرد.

تامین گاز آرگون آزمایشگاهی و صنعتی از 2 تا 50 لیتری همراه با شناسنامه آنالیز به صورت خالص و میکس