هوای فشرده

هوای فشرده

کپسول گاز ایر، کپسول گاز هوای فشرده، کپسول گازنیتروژن، کپسول گاز هوای صفر، کپسول گاز زیرو ایر، کپسول گاز ازت.

کپسول: 2لیتری- 3لیتری- 5لیتری- 10لیتری- 20لیتری- 40لیتری و 50لیتری

گرید یا درصدخلوص: 99/0-99/9-99/99-99/995-99/999-99/9995-99/9999

تامین گاز زیرو ایر به نوع داخلی و وارداتی همراه با شناسنامه آنالیز

نوین گاز تامین کننده گازهای آزمایشگاهی و صنعتی، رگولاتورهای استیل و برنجی و همچنین دستگاه بول ماشین، برش لوله و لوازم جوش و برش

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول