مانومتر هریس

مانومتر هریس

نمایندگی فروش مانومترهای هریس آمریکا برای تمامی گازها

مانومترهای هریس: مانومتر اکسیژن هریس، مانومتر نیتروژن هریس، مانومتر آرگون هریس، مانومتر دی اکسید کربن هریس، مانومتر هیدروژن هریسف، مانومتر دومرحله ای هریس، مانومتر 20بار هریس، مانومتر  40 بارهریس، مانومتر 50 بار هریس، مانومتر 60 بار هریس، مانومتر 100 بار هریس، مانومتر گازهای آتشزا هریس، مانومتر گازهای تخصصی هریس.

نمایندگی فروش مانومترهای تخصصی و صنعتی

مانومتر استیل، مانومتر دو مرحله ای، مانومتر استیل دو مرحله ای، مانومتر استیل فشار بالا، مانومتر استیل دبی بالا، مانومتر استیل خطی، مانومتر استیل پنلی، مانومترگاز پروپان، مانومتر گاز دی اکسید کربن، مانومتر گاز اکسیژن، رگلاتور گاز.

1مجموع 5 محصول
1مجموع 5 محصول