فلاش بک

فلاش بک گاز:

برگشت شعله فلاش بک در هنگام فرايندهاي جوشكاري و ‌برشكاري با اكسيژن و گاز

سوختني (‌oxy-fuel) اتفاق مي افتد و مي تواند منجر به صدمات جدي شود. نقص در

تجهيزات (جوشكاري و برشكاري‌oxy-fuel ) مي تواند سبب انفجار يا آتش گرفتن گاز شود.

افرادي كه از تجهيزات جوشكاري و برشكاري پرتابل استفاده مي كنند، افرادي كه امور لوله

كشي را انجام مي دهند ، افرادي كه در صنايع كشتي سازي فعاليت مي كنند، افرادي كه

امور تخريب را انجام مي دهند، افرادي كه تجهيزات تهويه را نصب مي كنند، ماهيگيران و

كشاورزان از جمله افراد در معرض اين خطر هستند. اين متن راهنما، جهت افزايش آگاهي

از نحوه ي صحيص استفاده از بازدارنده برگشت شعله (‌ در اين متن از كلمه فلاش

بک بجاي مانع برگشت شعله استفاه خواهد شد ) به منظور كاهش و به حداقل رساندن

صدمات به افراد و تجهيزات در نتيجه استفاده از فلاش بک ، تهيه شده است.

10 / 10
از 1 کاربر