صنعت هوا و فضا

کپسول گازهلیوم

گازهلیوم گازی است کاملا بی خطر و غیره آتشزا

واردات و فروش کپسول گازهلیوم وارداتی در کپسول های 50لیتری با گرید

99/999,99/9999همراه با شناسنامه آنالیز برای مصارف آزمایشگاهی، نشت یابی،

بیمارستان و پرکردن بالن و بادکنک به هر تعداد و در خواست ارائه میشود.

کپسول گازهلیوم در سیلندرهای کوچیکتر 2لیتری - 5 لیتری-10لیتری - 20لیتری - 40لیتری

- 50لیتری و همچنین یکبارمصرف انجام میشود.

فشار گاز هلیوم: از2 لیتری تا 40 لیتری با فشار 150بار و 50 لیتری با فشار 200بار

رگولاتور کپسول گاز هلیوم: رگولاتور گاز هلیوم مخصوص می باشد برای مصارف

آزمایشگاهی و صنعتی به صورت 2 گیج و برای مصارف پرکردن بلن و بالن رگولاتور بادکنکی

مورد استفاده قرار میگیرد.